Literatuur

Bibliografie

A – F

A

Aar, J. van der e.a., Santpoort, twee dorpen in de schaduw van Brederode. Bebouwingsgeschiedenis en monumentale waarden. Haarlem 1991.

Allan, A.J., De Ruïne van Brederode. ‘s-Gravenhage 1983. Serie Nederlandse Kastelen XLVIII.

Almond, P.C., The devil. A new biography. Ithaca 2014.

Almond, P.C., Afterlife. A history of life after death. London etc. 2016.

Ambühl, R., ‘Le sort des prisonniers d’Azincourt (1415)’, in: Revue du Nord 89 (2007), 755-787.

Ambühl, R., Prisoners of war in the Hundred Year War. Ransome culture in the late Middle Ages. Cambridge 2013.

Anrooij, W. van, ‘Aquitanië en de herkomst van de Hollandse graven, een veertiende-eeuwse traditie’, in: W. van Anrooij e.a. (ed.), Holland in wording. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland tot het begin van de vijftiende eeuw. Hilversum 1991, 125-142.

Anrooij, W. van & A.M.J. van Buuren, ’s Levens felheid in één band: het handschrift-Van Hulthem’, in: H. Pleij e.a., Op belofte van profijt. Amsterdam 1991, 184-199.

Arend, J.P., Algemeene Geschiedenis des Vaderlands. 5 dln. Amsterdam 1840-1883.

Aurell, M. (ed.), Le médiéviste et la monographie familiale: sources, méthodes et problématiques. Turnhout 2004.

Axters, S.G., Geschiedenis van de vroomheid in de NederlandenDeel II: De eeuw van Ruusbroec. Antwerpen 1953.

Axters, S.G., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. Deel III: De Moderne Devotie. Antwerpen 1956.

B

Backer, C. de, ‘De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat’, in : F. Hendrickx & T. Gaens (ed.), Amo te, sacer ordo Carthusiensis.Jan De Grauwe, passionné de l’ordre des Chartreux. Leuven 2012, 132-204.

Bailey, M.D., Fearful spirits, reasoned follies.The boundaries of superstition in late medieval Europe. Ithaca etc. 2013.

Bakker, B., & H. Leeflang (ed.), Nederland naar ’t leven. Landschapsprenten uit de Gouden Eeuw. Amsterdam 1994.

Barber, B. & C. Thomas, The London charterhouse. London 2002.

Barker, J., Agincourt: Henry V and the battle that made England. New York 2007.

Barnouw, A.J. e.a., Maskerade 1900. Historische toelichting. Leiden 1900.

Barthelmé, A., La réforme dominicaine au XVe siècle en Alsace et dans l’ensemble de la province de Teutonie. Strasbourg 1930.

Bartlett, R., Why can the dead do such great things? Saints and worshippers from the martyrs to the reformation. Princeton etc. 2013.

Bavel, B. van, Markt, mensen, groei en duurzaam welzijn? Economie en samenleving van de Middeleeuwen als laboratorium. Utrecht 2008.

Bavel, B. van, Theinvisiblehand?HowmarketeconomieshaveemergedanddeclinedsinceAD500. Oxford 2016.

Beckett, N., ‘Henry V and Sheen Charterhouse: the expansion of royal and carthusian ideals’, in: Die Ausbreitung kartäusischen Lebens und Geistes im Mittelalter. Salzburg 1990, 49-71.

Beek, J.L. van, LekentrekkentotGodsWoord:DircvanHerxen(1381-1457) enzijnEersteCollatieboek. Hilversum 2009.

Beelaerts van Blokland, W.A. e.a., Nederlandsche kasteelen en hun historie. Deel 3. Amsterdam 1915.

Beer, Jos de, ‘Trouvailles’, in: Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie 73 (1921), 86-89.

Belleval, R. de, Azincourt. Paris 1865.

Belonje, J., ‘De opheffing van het S. Maria Magdalenaklooster te Wijk bij Duurstede’, in: Maandblad Oud-Utrecht 52 (1979), 129-130.

Biller, P., The measure of multitude. Population in medieval thought. Oxford 2000.

Bisschop, W. & E. Verwijs (ed.), Gedichten van Willem van Hildegaersberch. ‘s-Gravenhage 1870.

Blévec, D. le, ‘Une source d’histoire monastique: les délibérations du chapitre général des chartreux’, in: C. Carozzi (ed.), Le médiéviste devant ses sources. Paris 2004, 157-169.

Bligny, B., ‘La Grande Chartreuse et son Ordre au temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire (1378-1449)’, in: F. Hendrickx & T. Gaens (ed.), Amo te, sacer ordo Carthusiensis.Jan De Grauwe, passionné de l’ordre des Chartreux. Leuven 2012, 73-96.

Blom, F. (ed.), Constantijn Huygens, Mijn leven verteld aan mijn kinderen, in twee boeken. Dl. 1 Inleiding, teksteditie en vertaling. Dl. 2 Commentaar en annotatie. Amsterdam 2003.

Blüm, H.M. (1983a), ‘Einführung in die Spiritualität der Kartäuser’, in: M. Zadnikar (ed.), Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche. Köln 1983, 15-19.

Blüm, H.M., (1983b), ‘Wie lebt der Kartäuser?’, in: M. Zadnikar (ed.), Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche. Köln 1983, 29-37.

Blumenfeld-Kosinski, R., Poets, saints, and visionaries of the Great Schism. [Z.pl.] 2006.

Blumenfeld-Kosinski, R., The strange case of Ermine de Reims. A medieval woman between demons and saints. Philadelphia 2015.

Boegheim, L.M.J., ‘Over middeleeuwse valsmunterij’, in: De Beeldenaar 27 (2003), 196-202.

Boer, D.E.H. de, Graaf en grafiek. Sociale en economische ontwikkelingen in het middeleeuwse “Noordholland” tussen ca. 1345 en ca. 1415. Leiden 1978.

Boffa, S., ‘Antoine de Bourgogne et le contingent brabançon à la bataille d’Azincourt (1415)’, in: Revue belge de philologie et d’histoire 72 (1994), 255-284.

Bogaerts, A.M., O.P., Het klooster Hertoginnedal der zusters Dominikanessen te Oudergem. 1262-1797. Leuven 1979.

Bos-Rops, J.A.M.Y., Graven op zoek naar geldDe inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433. Hilversum 1993.

Boureau, A., Satan the heretic. The birth of demonology in the medieval west. Transl. by T. Lavender Fagan. Chicago etc. 2006.

Bouwmeester, G., Receptiegolven. De primaire, secundaire en tertiaire receptie van Augustijnkens werk (1358-2015). [Diss. Utrecht, nog onuitgegeven] 2016.

Bouzy, O, ‘Les morts d’Azincourt. Leurs liens de famille, d’offices et de parti’, in: P. Gilli & J. Paviot (ed.), Hommes, cultures en sociétés à la fin du Moyen Age. Paris 2012, 221-255.

Bracha, K., ‘Die Kritik des Aberglaubens, der Irrtümer und Missbräuche im Kult bei Jacobus Cartusiensis’, in: S. Lorenz (ed.), Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Stuttgart 2002, 151-163.

Braekman, W.L., Middeleeuwse witte en zwarte magie in het Nederlands taalgebied.Gecommentarieerd compendium van incantamenta tot einde 16de eeuw. Gent, 1997.

Brayer, E. & A.-F. Leurquin-Labie (ed.), La Somme le roi par frère Laurent. Paris 2008.

Brayer, E., ‘Contenu, structure et combinaisons du Miroir du monde et de la Somme le Roi‘, in: Romania 79 (1958), 1-38 en 435-470.

Breuker, Ph.H. & A. Janse (ed.), Negen eeuwen Friesland-Holland: geschiedenis van een haat-liefdeverhouding. Zutphen 1997.

Breure, L., ‘Die viant van der hellen‘, in: Spiegel historiael 16 (1981), 24-32.

Brinkman, H., Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Hilversum 1997.

Brinkman, H., ‘Het wonder van Molenbeek. De herkomst van de tekstverzameling in het handschrift-Van Hulthem’, in: Nederlandse letterkunde 5 (2000), 21-46.

Broer, C.J.C., Monniken in het moeras. De vroegste geschiedenis van de abdij van Sint-Laurens in het Oostbroek bij Utrecht. Utrecht 2011.

Brokken, H.M., Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zutphen 1982.

Brokken, H.M. (ed.), Heren van stand. Van Wassenaer 1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis. Den Haag 2000.

Brouwer, H.H.J. & T. Joosen, Margareta dochter tot Brederode.Vrouwe des keyserlicken vryen werentlichen styffs Thoeren 1531-1577. Thorn 2013.

Brown, Elisabeth A.R. e.a., Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreβder Monumenta Germaniae Historica, München 16.-19.September 1986. Tl. I. Hannover 1988.

Brown, Peter, The ransom of the soul. Afterlife and wealth in early western Christianity. Cambridge 2015.

Bruch, H. (ed.), Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant. ‘s-Gravenhage 1982.

Bruin, R.E. de e.a., Twintig eeuwen UtrechtKorte geschiedenis van de stad. Utrecht 1999.

Bruin, R.E. de e.a. (ed.), Een paradijs vol weelde. Geschiedenis van de stad Utrecht. Utrecht 2000.

Buisman 2011 Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de Lage LandenDeel II: 1300-1450. 4de dr. Franeker 2011.

Burger, C.P., Aedificatio, Fructus, Utilitas. Johannes Gerson als Professor der Theologie und Kanzler der Universität. Tübingen 1986.

Burman, K., Utrechtsejaarboekenvan devyftiendeeeuw,vervattendehetmerkwaardigein hetGesticht,envoornamentlykin destadtUtrecht,zedertdenjare1402envervolgensvoorgevallen. Deel I. Utrecht 1758.

Buuren, A.M.J., Der Minnen Loep van Dirc Potter. Studie over een Middelnederlandse Ars amandi. Utrecht 1979.

Byrne, A.N., Otherworlds: fantasy and history in medieval literature. Oxford 2016.

C

Caferro, W., John Hawkwood. An English mercenary in fourteenth-century Italy. Baltimore 2006.

Calkoen, H.J., Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats in Kennemerland. IJmuiden 1967.

Calvot, D. & G. Ouy, L’oeuvre de Gerson à Saint-Victor de Paris.Catalogue des manuscrits. Paris 1990.

Cannadine, D., The Decline and Fall of the British Aristocracy. New Haven etc. 1990.

Carasso, D.G. e.a., Abcoude en Baambrugge 900 jaar.Uit de historie van twee dorpen. Abcoude 1985.

Carruthers, M.J., The book of memory. A study of memory in medieval culture. Cambridge 1990.

Catto, J., ‘Religious change under Henry V’, in: G.L. Harriss (ed.), Henry V. The practice of kingship. Oxford 1985, 97-115.

Chaplais, P., English royal documents. King John-Henry VI 1199-1461. Oxford 1971.

Circulation des nouvelles au Moyen Age. Rome 1994.

Clark, J. (ed.), The medieval horse and its equipment. 2de dr. Woodbridge 2004.

Clark, J., ‘The London charterhouse: an urban charterhouse and its dissolution’, in: Analecta cartusiana 267 (2008), 5-27.

Clements, R.R. & R.L. Hughes, ‘Mathematical modelling of a mediaeval battle: the Battle of Agincourt, 1415’, in: Mathematics and computers in simulation 64 (2004), 259-269.

Collas, E., Valentine de Milan, duchesse d’Orléans. Paris 1911, 241.

Contamine, Ph., Guerre, état et société à la fin du Moyen Age. Études sur les armées des rois de France 1337-1494. Paris etc. 1972.

Cooper, S., Agincourt. Myth and Reality 1415-2015. Barnsley 2014.

Corbellini, S., Italiaanse deugden en ondeugden. Dirc Potters Blome der doechden en de Italiaanse Fiore di vertù. Amsterdam 2000.

Cordfunke, E.H.P., Macht en aanzien. Kennemer adel in de volle middeleeuwen (1050-1350). Zutphen 2013(a).

Cordfunke, E.H.P., Willem II graaf van Holland en Roomskoning. Een zoektocht naar het koningsgraf in Middelburg. Zutphen 2013(b).

Corson, R. Fashions in hair. The first five thousand years. Londen 1965.

Couteulx, C. le (ed.), Annales Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1429. Dl. VII. Monstrolii 1890.

Cowley, R. (ed.), What if? Eminent historians imagine what might have been. New York 2001.

Creemers, Ch., Bescheiden betreffende Gennep en zijn voormalige heerlijkheid. Z.pl. 1895.

Crow, M.M. & C.C. Olson (ed.), Chaucer life-records. Londen 1966.

Cumont, G. ‘Faux monnayeurs en Brabant fin du xive et commencement du xve siècle’, in: Annales de la Société d’Archéologie de Bruxelles 15 (1901), 315-325.

Curry, A., The battle of Agincourt. Woodbridge 2000.

Curry, A., Agincourt, a new history. Stroud 2005.

Curry, A., The battle of Agincourt.Sources and interpretations. 2de dr. Woodbridge 2009.

Curry, A., Agincourt. Oxford 2015.

Curry, A. & M. Mercer (ed.), The Battle of Agincourt. New Haven 2015.

D

D’Avray, D.L., Medieval religious rationalities. A Weberian analysis. Cambridge 2010.

D’Avray, D.L., Papacy, monarchy and marriage, 860-1600. Cambridge 2015.

D’Ydewalle, S., De kartuize Sint-Anna-ter-Woestijne te Sint-Andries en te Brugge (1350-1792). Brussel etc. 1945.

Daniëls, L.M. (ed.), Meester Dirc van Delf O.P., Tafel van den kersten ghelove. 4 dln. Antwerpen 1938.

Davis, R.H.C., The medieval warhorse. London 1989.

De Grauwe, J. & F. Timmermans, Prosopographica Cartusiana Belgica renovata. Salzburg 1999.

De Vries, K., ‘Medieval Mercenaries. Methodology, Definitions, and Problems’, in: J. France (ed.), Mercenaries and paid men.The mercenary identity in the Middle Ages. Leiden etc. 2008, 43-60.

Dek, A.W.E., ‘Genealogie der Heren van Brederode’, in: Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie 13 (1959), 105-146.

Delumeau, J., La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles). Paris 1978.

Deschamps, J., Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen. [Catalogus]. Hasselt 1954.

Deschamps, J., ‘Handschriften uit het Sint-Agnesklooster te Maaseik’, in: Album Dr. M. Bussels. Hasselt 1967, 167-194.

Deschamps, J., ‘Nr. 27’, in: B. Cardon e.a., Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Diest 1983.

Dewitte, A., ‘900 jaar H. Bruno herdacht te Zelem-Diest’, in: Biekorf 84 (1984), 286-287.

Dijk, R. van, ‘Iuxta modum cartusiensium. Kartäusische Einflüsse in der spätmittelalterlichen Klosterlandschaft der Niederlande’, in: K. Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries.Studies in monastic history and heritage. Leuven 2014, 105-127.

Dijk, R. van, Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie. Hilversum 2015.

Dijkstra, B.K.S., Een stamboom in been. Vier eeuwen graven en gravinnen van het Hollandse huis. Amsterdam 1991.

Dillon, B., Ruin lust. Artists’ fascination with ruins, from Turner to the present day. [Z.pl.] 2014.

Dinzelbacher, P., ‘Die Verbreitung der apokryphen Visio s. Pauli im mittelalterlichen Europa’, in: Mittellateinisches Jahrbuch 27 (1992), 77-90.

Dinzelbacher, P., Angst im Mittelalter. Teufels-, Todes- und Gotteserfahrung: Mentalitätsgeschichte und Ikonographie. Paderborn etc. 1996.

Dlabacova, A., Literatuur en observantie: de Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding. Hilversum 2014.

Donkersloot, W., ‘”So aerdig als ’t ons pen of stift sou kunnen geven”. Tekeningen, prenten, schilderijen en kaarten van de ruïne van Brederode (1537-1750)’, in: E. den Hartog e.a. (ed.), De ruïnes van Teylingen en Brederode verbeeld. Haarlem 2005, 49-101.

Driessen, Th.W.J. & M.P.J. van den Brand, 1000 jaar Gennep. Nijmegen 1977.

Duby, G., Le dimanche de Bouvines. 27 Juillet 1214. Paris 1973.

Duby, G., Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde. Paris 1984.

Dunbabin, J., Captivity and imprisonment in medieval Europe, 1000-1300. Basingstoke etc. 2002.

E

Eerden, P.C. van der, ‘Willem van Abcoude (ca. 1345?-1407) edelman en weldoener’, in: W. van den Broeke e.a. (ed.), Utrechtse biografieën5. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters. Utrecht 1998, 11-16.

Eerden-Vonk, M.A. van der, J. Hauer & G.W.J. van Omme (ed.), Wijk bij Duurstede 700 jaar stad. Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis. Hilversum 2000.

Endhoven, J.G., Bedevaart als straf. Door het Leidse gerecht opgelegde bedevaarten van 1370-1500. Leiden 1976.

Enklaar, D. Th., ‘De partijnaam Kabeljauw’, in: Tijdschrift voor geschiedenis 53 (1938), 45-51.

Enno van Gelder, H., De Nederlandse munten. Utrecht etc. 1970.

Esmein, A., Le mariage en droit canonique. 2e ed. 2 dln. Paris 1929-1935.

Eycken, G. van der, Inventaris van het archief van het Kartuizerklooster te Zelem (1319) 1328-1796 (1799). Brussel 2008.

F

Faesen, R. s.j., “‘We Were Perplexed by What he Wrote’. The Carthusians and a Crucial Moment in the Development of Mystical Literature in the Low Countries’, in: K. Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage. Leuven 2014, 217-232.

Farnsworth, W., Farnsworth’s classical English metaphor. Boston 2016.

Fockema Andreae, S.J., Willem I, graaf van Holland 1203-1222, en de Hollandse hoogheemraadschappen. Wormerveer 1954.

Foreest, H.A. van, ‘Traditie en werkelijkheid’, in: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 18 (1964), 143‑166.

Foreest, H.A. van, ‘Traditie en werkelijkheid’, in: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 20 (1965‑66), 110‑146.

France, J. (ed.), Mercenaries and paid men. The mercenary identity in the Middle Ages. Leiden etc. 2008.

Friel, I., Henry V’s navy. The sea-road to Agincourt and conquest 1413-1422. Stroud 2015.

F

Faesen, R. s.j., “‘We Were Perplexed by What he Wrote’. The Carthusians and a Crucial Moment in the Development of Mystical Literature in the Low Countries’, in: K. Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage. Leuven 2014, 217-232.

Farnsworth, W., Farnsworth’s classical English metaphor. Boston 2016.

Fockema Andreae, S.J., Willem I, graaf van Holland 1203-1222, en de Hollandse hoogheemraadschappen. Wormerveer 1954.

Foreest, H.A. van, ‘Traditie en werkelijkheid’, in: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 18 (1964), 143‑166.

Foreest, H.A. van, ‘Traditie en werkelijkheid’, in: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 20 (1965‑66), 110‑146.

France, J. (ed.), Mercenaries and paid men. The mercenary identity in the Middle Ages. Leiden etc. 2008.

Friel, I., Henry V’s navy. The sea-road to Agincourt and conquest 1413-1422. Stroud 2015.

G – L

G

Gaasbeek, F.L., ‘Het dominicanessenklooster Maria Magdalena’, in : M.A. van der Eerden-Vonk e.a. (ed.), Wijk bij Duurstede 700 jaar stad. Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis. Hilversum 2000, 247-270.

Gaens, T., ‘Zeelhem en de Huygensen’, in: Ledenblad voor Vrienden van het Sint-Jansbergklooster 9 (2005), nr. 1, 7-8.

Gaens, T., ‘Les chartreux de Zelem lez Diest et la clôture des monastères dépendant du chapitre de Windesheim’, in: Liber amicorum James Hogg. Salzburg 2007, I, 133-174.

Gaens, T., ‘Acquiring religious perfection outside a vow. The Carthusian institution of the Donati in late medieval reformist communities and the Modern Devotion’, in: The medieval Low Countries 1 (2014), 139-171.

Gaens, T., ‘Digues et dévotion. Les propriétés des chartreux de Zelem près de Diest dans le comté de Hollande et Zélande et la fondation de la chartreuse de Zierikzee dans une nouvelle perspective’, in: T. Gaens & F. Timmermans (ed.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l’Europe médiévale et moderne. Saint-Etienne 2015, 71-87.

Gaens, T. & J. De Grauwe, De kracht van de stilte.Geest en geschiedenis van de kartuizerorde. Leuven 2006.

Gardiner, E. (ed.), Visions of heaven and hell before Dante. New York 1989.

Gaudemet, J., Le marriage en Occident. Les moeurs et le droit. Paris 1987.

Geltner, G., The medieval prison. A social history. Princeton etc. 2008.

Gent, M.J. van, ‘Pertijelike saken’.Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk. Den Haag 1994.

Gent, M.J. van, ‘Een Hollandse luis in de Bourgondische pels. Het politieke optreden van Reinoud II van Brederode’, in: Jaarboek In het land van Brederode 20 (1995), 2-52.

Gent, M.J. van, ‘De belangrijkste gevangenen van kasteel Duurstede. De tweedracht tussen David van Bourgondië en de Brederodes in de tweede helft van de vijftiende eeuw’, in: Het Kromme-Rijngebied. Tijdschrift van de Historische Kring tussen Rijn en Lek 30 (1996), 90-116.

Gent, M.J. van, ‘Vijftien mannen achter Jacoba van Beieren’, in: Holland 29 (1997), 127-142.

Gent, M.J. van, ‘Een proces tussen Walraven II van Brederode en Ludolph van den Bergh voor de Grote Raad van Mechelen’, in: Jaarboek In het land van Brederode 26 (2001), 19-34.

Gerritsen, W.P., ‘Hoofsheid herbeschouwd’, in: P. den Boer (ed.), Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur. Amsterdam 2001, 81-106.

Gillespie, V., ‘Cura pastoralis in deserto‘, in: M. Sargent (ed.), De cella in seculum.Religious and secular life and devotion in late medieval England. Cambridge 1989, 161-181.

Ginzburg, C., ‘Sporen. Wortels van een indicie-paradigma’, in: C. Ginzburg, Omweg als methode. Essays over verborgen geschiedenis, kunst en maatschappelijke herinnering. Nijmegen 1988, 206-261.

Ginzburg, C., De rechter en de historicus. Kanttekeningen bij het proces-Sofri. Amsterdam 1992.

Ginzburg, C., Threads and traces. True false fictive. Berkeley etc. 2012.

Girouard, M., The return to Camelot. Chivalry and the English gentleman. London 1981.

Glas, N. de, Holland is een eiland. De Batavia van Hadrianus Junius (1511-1575). Hilversum 2011.

Glaudemans, C., ‘Veten in Haarlem, 1365-1416’, in: J.W. Marsilje e.a., Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland. Hilversum 1990, 62-81.

Glaudemans, C., Om die wrake wille. Eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland. Hilversum 2004.

Glorieux, P., ‘L’enseignement universitaire de Gerson’, in: Recherches de théologie ancienne et médiévale 23 (1956), 88-113.

Glorieux, P., ‘Gerson et les Chartreux’, in: Recherches de théologie ancienne et médiévale 38 (1961), 115-153.

Glorieux, P., Jean Gerson, Oeuvres complètes. Vol. III: L’oeuvre magistrale (87-105). Paris 1962.

Goffin, B., Les six premières chartreuses de Belgique au XIVe siècle. Une manifestation de l’orientation nouvelle de la mentalité cartusienne. Salzburg 1991.

Goldie, M.B., ‘An English Rutter: the sea and spatial hermeneutics in the fourteenth and fifteenth centuries’, in: Speculum 90 (2015), 701-727.

Gordijn, G.J., ‘Jan van Brederode’s “de salutatione Angelica Ave Maria”‘, in: Wetenschappelijke Tijdingen 25 (1966), 410-412.

Gottschalk, M.K.E., Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Dl. 1: De periode vóór 1400. Assen 1971.

Gottschalk, M.K.E., Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Dl. 2: De periode 1400-1600. Assen 1975.

Gouw, J. ter, ‘Over het zegel en het wapen van Willem van Brederode 1274’, in: Bijdragen vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 2e reeks 4 (1866), 74-82.

Gouw, J.L. van der, Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Den Haag 1980.

Graaf, R. de, Oorlog om Holland 1000-1375. Hilversum 2004.

Graus, F., Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter. Köln 1975.

Graziano di Santa Teresa, ‘Un nuovo elenco dei partecipanti al concilio di Pisa del 1409’, in: Ephemerides Carmeliticae 16 (1965), 384-411.

Gribbin, J.A., Aspects of Carthusian liturgical practice in later medieval England. Salzburg 1995.

Groningen, C.L. van e.a., De Alblasserwaard. Zeist 1992.

Groot, A.G. de, ‘Zweder en Jacob van Gaasbeek in Zuid-Holland’, in: Zuid-Hollandse studiën 8 (1959), 39-99.

Grundmann, H., ‘Adelsbekehrungen im Hochmittelalter. Conversi und nutriti im Kloster’, herdr. in H. Grundmann, Ausgewählte Aufsätze I. Stuttgart 1976, 125-149.

Guenée, B., Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407. Paris 1992.

Gulick, F.W. van, Nederlandse kastelen en landhuizen. ‘s-Gravenhage 1960.

Gumbert, J.P., ‘Over kartuizer bibliotheken in de Nederlanden’, in: Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden voor 1600. Brussel 1974(a), 159-186.

Gumbert, J.P., Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert. Leiden 1974(b).

Gumbert, J.P., ‘Jan van Brederode: een beetje nieuw licht uit Nieuwlicht’, in: Chr. de Backer e.a. (ed.), Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs. Nijmegen 1985, 161-173.

Gumbert-Hepp, M. (ed.), Willem Procurator, Kroniek. Editie en vertaling van het Chronicon van Willelmus Procurator. Hilversum 2001.

Gysseling, M., Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226). 2 delen. Tongeren 1960.

H

Haren, M. & Y. de Pontfarcy (ed.), The medieval pilgrimage to St Patrick’s purgatory Lough Derg and the European tradition. Enniskillen 1988.

Hartingsveldt, E.O. van, ‘De schande van onvruchtbaarheid’, in: M. Mostert e.a. (ed.), Vrouw, familie en macht. Bronnen over vrouwen in de middeleeuwen. Hilversum 1990, 47-77.

Hartog, E. den, Dieren in en rond de kastelen Teylingen en Brederode. Haarlem 2005.

Hartog, E. den, ‘Het getijdenboek van Yolande van Lalaing, een boek voor status en representatie’, in: E. den Hartog & H. Wijsman (ed.), Yolande de Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Haarlem. Haarlem 2009, 99-168.

Hasselt, L. van, ‘Het Necrologium van het karthuizer klooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht’, in: Bijdragen en Mededelingen Historisch Genootschap 9 (1886), 126-392.

Hendrickx, F. (ed.), De kartuizers en hun klooster te Zelem. Diest 1984.

Hendrickx, F. & T. Gaens (ed.), Amo te, sacer ordo Carthusiensis.Jan De Grauwe, passionné de l’ordre des Chartreux. Leuven 2012.

Hermans, C.R., ‘Onderzoek naar de Noord-Brabandsche muntplaatsen: ’s Hertogenbosch, Waalwijk of Gansoijen, Megen, Oijen, Geertruidenberg en Zevenbergen; en iets over het lederen geld en den braspenning te ’s Hertogenbosch, de noodmunt te Breda, en de broodloodjes te Boxmeer’, in: Geschiedkundig mengelwerk over de provincie Noord-Braband. Deel I. ‘s-Hertogenbosch 1840, 97-129.

Hermans, T., Middeleeuwse woontorens in Nederland. 2 dln. Hilversum 2016.

Herwaarden, J. van, Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300-ca.1550). Assen etc. 1978.

Hobbins, D., Authorship and publicity before print. Jean Gerson and the transformation of late medieval learning. Philadelphia 2009.

Hoek, C., ‘Kastelen binnen de hoge heerlijkheid Putten’, in: Berichten Rijksdienst oudheidkundig bodemonderzoek 12-13 (1962-1963), 460-494.

Hoek, C., ‘Rotterdamse geslachten in de late middeleeuwen’, in: De Nederlandsche Leeuw 107 (1990), 310-361.

Hofdijk, W.J., Het kasteel en de edelen van Brederode. Amsterdam 1861.

Hogg, J., ‘Dom Charles Le Couteulx, annalist of the Carthusian Order’, in: Analecta Cartusiana 223 (2004), 153-159.

Hogg, J., ‘The Carthusian General Chapter and the Charterhouse of Diest’, in : F. Hendrickx & T. Gaens (ed.), Amo te, sacer ordo Carthusiensis.Jan De Grauwe, passionné de l’ordre des Chartreux. Leuven 2012, 345-370.

Hogg, J., ‘The Carthusians. History and heritage’, in: K. Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries.Studies in monastic history and heritage. Leuven 2014, 31-56.

Hoogland, A.J.J., ‘Het klooster van de H. Maria Magdalena te Wijk-bij-Duurstede’, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 14 (1886), 52-119.

Horama Siccama, J.H., ‘Mevrouw van Zoutelande en hare gedenkschriften’, in: Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde / Nijhoff’s bijdragen 4-IV (1905), 123-221.

Horden, P. Jz, Een kleine geschiedenis van Het land van Vianen. 2e dr. Z.p. 1970.

Hornbeck, J.P., What is a lollard? Dissent and belief in late medieval England. Oxford 2010.

Housley, N., ‘Le Maréchal Boucicaut à Nicopolis’, in: Annales de Bourgogne 68 (1996), 85-99.

Hoven van Genderen, B. van den, Het kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15de eeuw. Zutphen 1987.

Hüffer, M., De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133-1574. Nijmegen etc. 1922.

Huizinga, J., ‘Aanteekeningen omtrent den Haarlemmerhout’ (1907), herdrukt in Verzamelde werken I. Haarlem 1948, 395ev.

Hyland, A., The horse in the Middle Ages. Stroud 1999.

I

Izydorczyk, Z. (ed.), The medieval Gospel of Nicodemus. Texts, intertexts, and contexts in Western Europe. Tempe 1997.

J

Jacobs, J., ‘Een nieuw Mnl. handschrift van het Evangelie van Nicodemus’, in: VMVA (1926), 546-587.

Jacobs, J., ‘Her Herman Stekin van Scutdorpe’, in: VMVA (1927), 51-72.

Jacquart, D. & C. Thomasset, Sexualité et savoir médical au Moyen Age. Paris 1985.

James, M.R. (ed.), The apocryphal New Testament. Oxford 1924.

Janse, A., Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400. ‘s-Gravenhage 1993.

Janse, A., Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen. Hilversum 2001.

Janse, A., Een pion voor een dame. Jacoba van Beieren 1401-1436. Amsterdam 2009.

Janse, A. e.a. (ed.), JohanHuyssenvanKattendijke-kroniek: dieHistorieof dieCronickevanHollant,vanZeelantendevanVrieslantendevan denStichtevanUtrecht. Den Haag 2005.

Jansen, H.P.H., Hoekse en Kabeljauwse twisten. Bussum 1966.

Jansen, H.P.H., ‘De Bredase Nassaus’, in: C.A. Tamse (ed.), Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis. Alphen a/d Rijn 1979, 11-44.

Jirouskova, L., Die Visio Pauli. Wege und Wandlungen einer orientalischen Apokryphe im lateinischen Mittelalter. Leiden etc. 2006.

Jonckbloet, W.J.A. (ed.), Roman van Karel den Grooten en zijne XII pairs (fragmenten). Leiden 1844.

Jones, T., Chaucer’s knight. The portrait of a medieval mercenary. London 1980.

Judt, T., When the facts change. Essays, 1995-2010. London 2015.

K

Kalff, G., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Dl. 2. Groningen 1907.

Keesman, W., De eindeloze stad.Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum [ter perse].

Kesteloo, H.M., De stadsrekeningen van Middelburg. 8 dln. Middelburg 1881-1902.

Kestemont, M., ‘Velthem et al. A stylometric analysis of the rhyme words in the account of the Battle of the Golden Spurs in the fifth part of the Spiegel historiael‘, in: Queeste 17 (2010), 1-34.

Kloek, E., 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Nijmegen 2013.

Kloek, W.Th., De kasteeltekeningen van Roelant Roghman. Dl. II. Alphen aan den Rijn 1990.

Koene, B., J. Morren & F. Schweitzer, Midden-Kennemerland in de vroege en hoge Middeleeuwen. Het land, de bewoners en hun heren tussen 700 en 1300. Hilversum 2003.

Kohl, W., ‘Konversen und verwandte Gruppen in den Klöstern der Windesheimer Kongregation’, in: K. Elm (ed.), Ordensstudien. Beiträge zur Geschichte der Konversen in Mittelalter. Berlijn 1980, BHS 2, 67-91.

Kort, J.C., Inventaris van het archief van de graven van Holland 1189-1581 (ca. 1650). Den Haag 1981.

Kort, J.C., ‘Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen 1258-1650’, in: Ons voorgeslacht 40 (1985), 651-659 en 685-725.

Kort, J.C., [serie over grafelijke lenen op diverse plaatsen in de beide jaargangen; in de inhoudsopgave opgenomen onder de titel Repertorium Leenkamers], in: Ons voorgeslacht 44 (1989) en 45 (1990).

Kort, J.H.C., Repertorium op de lenen van Gaasbeek: de Hofsteden Abcoude (1270-1664), Wijk (1355-1664), Woudenberg (1368-1648) en het leenhof van Simon en Hendrik van Haarlem (1388-1650). Hilversum 2001.

Kossmann, E.H., ‘Postscript,’ in: W.R.H. Koops, E.H. Kossmann & G. van der Plaat (ed.), Johan Huizinga 1872‑1972. Papers delivered to the Johan Huizinga conference. Den Haag 1973, 223-234.

Kruisheer, J.G., Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Dl. II: 1222-1256. Assen 1986.

Krul, W.E., Historicus tegen de tijd. Opstellen over leven en werk van J. Huizinga. Groningen 1990.

Kruse, B.-J., Verborgene Heilkünste. Geschichte der Frauenmedizin im Spätmittelalter. Bern etc. 1996.

Kurlansky, M., Cod. A biography of the fish that changed the world. London 1999.

Kwakkel, E., Die dietsche boeke die ons toebehoeren. De kartuizers van Herne en de productie van Middelnederlandse handschriften in de regio Brussel (1350-1400). Leuven 2002.

L

Lalande, D., Jean II le Meingre, dit Boucicaut (1366-1421). Étude d’une biographie héroïque. Genève 1988.

Langlois, Ch.-V., La vie en France au moyen âge du xiie au milieu du xive siècle. La vie spirituelle. Deel 4. Paris 1928.

Le Goff, J.L., La naissance du purgatoire. Paris 1981.

Leclercq, J., ‘Comment vivaient les frères convers’, in: Analecta cisterciensia 21 (1965), 239-258.

Lem, A. van der, Johan Huizinga. Leven en werk in beelden en documenten. Amsterdam 1993.

Lenselink, W.H., ‘De heren van der Merwede, 1243-1403’, in: Hollandse studiën 3 (1972), 7-66.

Leurquin-Labie, A-F., ‘Mise en page et mise en texte dans les manuscrits de la Somme le roi‘, in: La mise en page du livre religieux, xiiie-xxe siècle. Paris 2004, 9-25.

Leveleux-Texeira, C., ‘Du crime atroce à la qualification impossible. Les débats doctrinaux autour de l’assasinat du duc d’Orléans (1408-1418)’, in: F. Foronda e.a. (ed.), Violences souveraines au Moyen Age. Travaux d’une école historique. Paris 2010, 261-280.

Levelt, S., Jan van Naaldwijk’s chronicles of Holland.Continuity and transformation in the historical tradition of Holland during the early sixteenth century. Hilversum 2011.

Lie, O. e.a. (ed.), ChristinedePizaninBruges.LeLivrede laCitédesDamesas HetBoucvan deStedederVrauwen(London,BritishLibrary,Add.20698). Hilversum 2015.

Lievens, R., ‘Lezenderwijs, 22: Brinckerinck en Coesfeld. B: De epistola van Coesfeld‘, in: Handelingen Zuidnederlandse Maatschappij (1981), 205-206.

Linden, T.G. van der, Joods Zandvoort. Een pioniersgeschiedenis (1880-1943). Ridderkerk 2014.

Linden, T.G. van der, Ondernemers met lef.Joods Bad Zandvoort 1881-1951. Ridderkerk 2015.

Lindenbaum, S., ‘The Smithfield tournament of 1390’, in: Journal of medieval and renaissance studies 20 (1990), 1-20.

Loades, M., The longbow. Oxford 2013.

Logan, F.D., Runaway religious in medieval England, c. 1240-1540. Cambridge 1996.

Longère, J., L’abbaye Parisienne de Saint-Victor au Moyen Age. Paris etc. 1991.

Lorenz, S. (ed.), Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Stuttgart 2002.

Lucas, H.S., ‘John Crabbe: Flemish pirate, merchant, and adventurer’, in: Speculum 20 (1945), 334-350.

Lulofs, M., “Die van Brero heeft men eens gesien’. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden’, in: B. Ebels-Hoving e.a. (ed.), Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland. Hilversum 1987, 79-99.

Lyon, B.D., From fief to indenture.The transition from feudal to non-feudal contract in western Europe. Cambridge (Mass.) 1957.

L

Lalande, D., Jean II le Meingre, dit Boucicaut (1366-1421). Étude d’une biographie héroïque. Genève 1988.

Langlois, Ch.-V., La vie en France au moyen âge du xiie au milieu du xive siècle. La vie spirituelle. Deel 4. Paris 1928.

Le Goff, J.L., La naissance du purgatoire. Paris 1981.

Leclercq, J., ‘Comment vivaient les frères convers’, in: Analecta cisterciensia 21 (1965), 239-258.

Lem, A. van der, Johan Huizinga. Leven en werk in beelden en documenten. Amsterdam 1993.

Lenselink, W.H., ‘De heren van der Merwede, 1243-1403’, in: Hollandse studiën 3 (1972), 7-66.

Leurquin-Labie, A-F., ‘Mise en page et mise en texte dans les manuscrits de la Somme le roi‘, in: La mise en page du livre religieux, xiiie-xxe siècle. Paris 2004, 9-25.

Leveleux-Texeira, C., ‘Du crime atroce à la qualification impossible. Les débats doctrinaux autour de l’assasinat du duc d’Orléans (1408-1418)’, in: F. Foronda e.a. (ed.), Violences souveraines au Moyen Age. Travaux d’une école historique. Paris 2010, 261-280.

Levelt, S., Jan van Naaldwijk’s chronicles of Holland.Continuity and transformation in the historical tradition of Holland during the early sixteenth century. Hilversum 2011.

Lie, O. e.a. (ed.), ChristinedePizaninBruges.LeLivrede laCitédesDamesas HetBoucvan deStedederVrauwen(London,BritishLibrary,Add.20698). Hilversum 2015.

Lievens, R., ‘Lezenderwijs, 22: Brinckerinck en Coesfeld. B: De epistola van Coesfeld‘, in: Handelingen Zuidnederlandse Maatschappij (1981), 205-206.

Linden, T.G. van der, Joods Zandvoort. Een pioniersgeschiedenis (1880-1943). Ridderkerk 2014.

Linden, T.G. van der, Ondernemers met lef.Joods Bad Zandvoort 1881-1951. Ridderkerk 2015.

Lindenbaum, S., ‘The Smithfield tournament of 1390’, in: Journal of medieval and renaissance studies 20 (1990), 1-20.

Loades, M., The longbow. Oxford 2013.

Logan, F.D., Runaway religious in medieval England, c. 1240-1540. Cambridge 1996.

Longère, J., L’abbaye Parisienne de Saint-Victor au Moyen Age. Paris etc. 1991.

Lorenz, S. (ed.), Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Stuttgart 2002.

Lucas, H.S., ‘John Crabbe: Flemish pirate, merchant, and adventurer’, in: Speculum 20 (1945), 334-350.

Lulofs, M., “Die van Brero heeft men eens gesien’. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden’, in: B. Ebels-Hoving e.a. (ed.), Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland. Hilversum 1987, 79-99.

Lyon, B.D., From fief to indenture.The transition from feudal to non-feudal contract in western Europe. Cambridge (Mass.) 1957.

M – R

M

Mallett, M., Mercenaries and their masters. Warfare in Renaissance Italy. Totowa 1974.

Mangei, J., ‘Kartäuserorden und Visionsliteratur im Mittelalter und in der frühen Neuzeit’, in: S. Lorenz (ed.), Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Stuttgart 2002, 289-316.

Marsilje, J.W. e.a., Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland. Hilversum 1990.

Mazas, A., Vies des grands capitaines français du môyen-age. 7 vol. Paris 1828-1829.

McGuire, B.P., ‘Loving the Holy Order: Jean Gerson and the Carthusians’, in: Analecta Cartusiana 62 (1993), 100-139.

McGuire, B.P., Jean Gerson and the last medieval Reformation. Pennsylvania 2005.

McGuire, B.P. (ed.), A companion to Jean Gerson. Leiden etc. 2006.

Meder, T., Sprookspreker in Holland. Leven en werk van Willem van Hildegaersberch (circa 1400). Amsterdam 1991.

Meijer, G.A. Ord. Praed., ‘De eerste Nederlandsche dominicanessen in de Middeleeuwen’, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 39 (1913), 373-397.

Meurs, P. van, ‘Inventaris van bescheiden van de Heeren Van Brederode en latere bezitters van de heerlijkheid Vianen berustende etc. te Detmold bestand L-3’, in: Verslagen omtrent ’s Rijks oude archieven 32 (1909), 22-24 en 133-184.

Meurs, P. van, ‘De erfenis van de Brederodes’, in: Oud-Holland 32 (1914), 105-131, 185-215 en 233-259.

Meyer, B., Translating the Devil. Religion and Modernity among the Ewe in Ghana. Edinburgh 1999.

Meyere, J. de, Vianen. Dialoog met de historie. Z.pl. 1993.

Meyere, J. de, Hendrik van Brederode, de Grote Geus. Vianen 1997.

Meyere, J. de, HetgrafmonumentvanReinoudIIIvanBrederodein deGroteKerkteVianen. Eenmeesterwerkvan deUtrechtsebeeldhouwerColyndeNole. Utrecht 2010.

Meyere, J.A.L. & J.M.M. Ruijter, Kasteel Batestein te Vianen. Vianen 1981.

Mieris, F. van, GrootcharterboekdergraavenvanHolland,vanZeeland,enheerenvanVriesland.Beginnendemet deeersteenoudstebrievenvan dielandstreeken,eneindigendemet dendoodvanonzegraavinne,vrouweJacobavanBeijere;zyndezoomet deverschillendeleezingenderonderscheideneafschriften,alsmeteenigekorteaanmerkingenopgehelderd,verzaameld,en inordegebragt. Vier delen. Leiden 1753-1756.

Mierlo, J.J.F. van, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Tweede dr. ‘s-Hertogenbosch 1940.

Moleta, V., ‘The Somme le Roi from French court to Italian city-state’, in: V. Moleta (ed.), Patronage and Public in the Trecento. Proceedings of the St. Lambrecht Symposium, Abtei St. Lambrecht, Styria, 16-19 July 1994. Florence 1986, 125-158.

Moll, W., Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming. Tweede deel-vierde stuk. Arnhem 1871.

Morrall, J.B., Gerson and the great schism. Manchester 1960.

Muller, S.Fzn., ‘Nog eenige stukken betreffende den strijd der bisschoppen van Utrecht met de stad Utrecht over het bezit van heerlijke rechten’, in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 14 (1893), 227-266.

Muller, S.Fzn., Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht. Utrecht 1906.

Muller, S.Fzn. (ed.), Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528). Dl. 2. Utrecht 1918.

N

Nelson Francis, W., The book of vices and virtues. A fourteenth century English translation of the ‘Somme le Roi’ of Lorens d’Orléans. Londen 1942.

Nicolas, H. Thehistoryof thebattleofAgincourt; and of theexpeditionofHenrytheFifthintoFrance; towhichisadded,therollof themenatarms,in theEnglisharmy. London 1827.

Nierop, H.F.K. van, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw. Dieren 1984.

Nijhoff, I.A., Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd. Arnhem 1830.

O

O’Donoghue, B., ‘Lough Derg’, in: D. Wallace (ed.), Europe. A literary history, 1348-1418. 2 dln. Oxford 2016. Dl. 1, 414-426.

Obreen, H.G.A., ‘De Heeren van Teylingen en van Brederode’, in: De Nederlandsche Leeuw 44 (1926), kol. 193-207, 234-243, 258-266, 290-299, 353-361.

Ohlbaum, R., Johann Rode aus Hamburg. Von deutschem Geistesleben in Böhmen um 1400. Prag 1943.

Oostrom, F.P. van, ‘Literatuur en levensloop. De succesmoraal van Dirc Potter, ambtenaar-auteur aan het Hollandse hof (ca 1400)’, in: D.E.H. de Boer & J.W. Marsilje, De Nederlanden in de late Middeleeuwen. Utrecht 1987(a), 98-112.

Oostrom, F. van, Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400. Amsterdam 1987(b).

Oostrom, Frits van, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. Amsterdam 2006.

Oostrom, Frits van, ‘Alles of niets. Eten als levenshouding bij hovelingen en devoten in laat-middeleeuws Nederland’, in: Aan tafel! Stichting De Gids, Amsterdam 2010, 640-646.

Oostrom, Frits van, Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1300-1400. Amsterdam 2013.

Oostrom, J.Ph., ‘Hooft gaet een werk aen. De vormgeving van het exordium van de Nederlandsche Historiën‘, in: E.K. Grootes, M.A. Schenkeveld-Van der Dussen e.a. (ed.), `Uyt liefde’ geschreven. Studies over Hooft. Groningen 1981, 205-214.

Otterspeer, W., Vanallegorischnaarecht-historischenterug: degeschiedenisvan deLeidseStudentenmaskerade. [Tentoonstellingscatalogus]. Leiden 1980.

Otterspeer, W. ‘De Leidse studentenmaskerade, 1825-1910’, in: Holland 22 (1990), 234-258.

Ouy, G., Gerson bilingue. Les deux rédactions, latine et française, de quelques oeuvres du chancellier parisien. Paris 1998.

Overmaat, B., ‘Dirc Potter: nieuwe gegevens voor ’s dichters biografie’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 69/70 (1952), 110-137.

Overmaat, B.G.L., Mellibeus. Een geschrift van Dirc Potter. Arnhem 1950.

P

Paladilhe, D., La bataille d’Azincourt: 25 octobre 1415. Paris 2002.

Palmer, N.F., ‘Visio Tnugdali’.The German and Dutch translations and their circulation in the Later Middle Ages. München 1982.

Pansters, K. (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Z.p. 2009.

Paravicini, W., ‘Expansion et intégration. La noblesse des Pays-Bas à la cour de Philippe le Bon’, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 95 (1980), 298-314.

Paroles de Chartreux, themanummer van La vie spirituelle 66 (1986), afl. 671.

Parrott, D., The business of war. Military enterprise and military revolution in early modern Europe. Cambridge 2012.

Pasulka, D. Walsh, Heaven can wait. Purgatory in catholic devotional and popular culture. Oxford 2015.

Pearsal, D., The life of Geoffrey Chaucer, a critical biography. Oxford 1992.

Peeters, T., Gods eenzame zwijgers. De spirituele weg van de kartuizers. 3de dr. Gent 2007.

Piebenga, G., ‘Gozewijn Comhaer. Een Nederlander als bisschop in het vijftiende-eeuwse IJsland’, in: Tijdschrift voor skandinavistiek 17 (1996), 47-60.

Pleij, H., Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560. Amsterdam 2007.

Plomp, N., ‘Adelsgunsten van de Rooms-Koning Sigismund’, in: J.T. Anema e.a., Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg. ‘s-Gravenhage 1985, 235-250.

Pol, A., ‘De niet-bestaande muntplaats Gansoijen’, in: De Beeldenaar 28 (2004), 283-285.

Porck, M.H., ‘De Brederodekroniek voor Yolande de Lalaing’, in: E. den Hartog & H. Wijsman (ed.), Yolande de Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Haarlem. Haarlem 2009, 36-66.

Povel, W., Het felle leven van Jacoba van Beieren, gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen. Historische roman. Schoorl 1991.

Prevenier, W. & J.G. Smit, Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Dl. I. 1276-1433, tweede stuk: teksten. ‘s-Gravenhage 1987.

Pugh, R., Imprisonment in Medieval England. Cambridge 1968.Koene e.a. 2003 Koene, B., J. Morren, F. Schweitzer, Midden-Kennemerland in de vroege en hoge Middeleeuwen. Het land, de bewoners en hun heren tussen 700 en 1300. Hilversum 2003.

R

Raymaekers, F.J.E., Historische oogslag op het voormalige karthuizerklooster te Zeelhem. Bruxelles 1863.

Renes, H. Historische atlas van de stad Utrecht. Twintig eeuwen ontwikkeling in kaart gebracht. Amsterdam 2005.

Reyen, P. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland. Bussum 1965.

Reynolds, P.L. & John Witte Jr, To have and to hold.Marrying and its documentation in Western Christendom, 400-1600. Cambridge 2007.

Rider, C., Magic and impotence in the Middle Ages. Oxford 2006.

Riemsdijk, Th. van, De tresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche huis. ‘s‑Gravenhage 1908.

Rolfson, H., ‘Ruusbroec on Hell’, in K. Schepers & F. Hendrickx (ed.), De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. Leuven 2010, 513-523.

Rowland, B., Medieval woman’s guide to health. The first English gynecological handbook. Kent etc. 1981.

S – Z

S

Sacks, O., Hallucinations. New York 2012.

Sanders, J.G.M., Waterland als woestijn.Geschiedenis van het kartuizerklooster ‘Het Hollandse Huis’ bij Geertruidenberg 1336-1395. Hilversum 1990.

Sargent, M. & J. Hogg (ed.), The Chartae of the Carthusian General Chapter. Aula Dei: the Egen Manuale from the charterhouse of Buxheim. Oxford: Bodleian Library Ms. Rawlinson D. 318. Salzburg 1983.

Scaglione, A., Knights at court. Courtliness, chivalry & courtesy from Ottonian Germany to the Italian Renaissance. Berkeley enz. 1991.

Schepers, C.A.M., IoannisRusbrochiiDeornatuspiritualiumnuptiarum:WilhelmoIordaniinterprete. Turnhout 2004.

Schilfgaarde, A.P. van, Het archief der heeren en graven van Culemborg. ‘s-Gravenhage 1949.

Schmedding, L.C.M., De regeering van Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht. Leiden 1899.

Schoenaers, D. & H. Wijsman, ‘De librie van Batestein. Het boekenbezit van de Brederodes in de vijftiende en zestiende eeuw’, in: E. den Hartog & H. Wijsman (ed.), Yolande de Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Haarlem. Haarlem 2009, 69-98.

Scholtens, H.J.J., ‘Jan van Brederode, convers der Karthuizers bij Diest’, in: Historisch Tijdschrift 3 (1924), 8-29.

Scholtens, H.J.J., ‘Gozewijn Comhair, karthuizer en bisschop van IJsland († 1447). Een bijdrage tot zijn biografie’, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 52 (1926), 101-173.

Scholtens, H.J.J., ‘Jan van Brederode en Johanna van Abcoude’, in: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1928, 73-82.

Scholtens, H.J.J., ‘De priors van het kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht’, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 53 (1929), 302-357.

Scholtens, H.J.J., ‘De Kartuizers bij Geertruidenberg’, in: Bossche Bijdragen 18 (1941-1945), 10-122.

Scholtens, H.J.J., ‘De laatste Brederodes op het slot bij Santpoort’, in: Jaarboek Haerlem 1947, 74-81.

Scholtens, H.J.J., ‘Necrologie van de Utrechtse kartuizers’, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 71 (1952), 97-150.

Scholtens, H.J.J., ‘Iets over de bouwgeschiedenis en het kunstbezit van de chartroise te Utrecht’, in: Jaarboekje Oud Utrecht 1953, 47-57.

Schoorl, H., ’t Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca. 1250-1614. Hillegom 1979.

Shahar, S., Childhood in the Middle Ages. Londen 1990.

Siewertsen, W., ‘Petten in de vijftiende eeuw (1400-1500)’, in: Zijper Historie Bladen 1999 afl. 1, 11-14.

Sigal, P.-A., Les marcheurs de Dieu. Pèlerinages et pèlerins au Moyen Age. Paris 1974.

Silverstein, T., Visio Sancti Pauli. The history of the apocalypse in Latin together with nine texts. London etc. 1935.

Smit, J.G., ‘Amersfoort en Holland, 1410-1430’, in: Jaarboek Oud Utrecht 1971, 115-128.

Smit, J.G., Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late middeleeuwen. Leuven 1995.

Smolders, P., ‘Retraite-huisjes van edellieden in ’t Kartuizerklooster te Zeelhem’, in: Gedenkschriften van de geschied- en oudheidkundige kring Hageland 1920, 79-83.

Snuif, C.J., ‘De verovering van Coevorden in 1395’, herdr. in: C.J. Snuif, Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twenthe. Amsterdam 1930, 171-181.

Spiegel, G., ‘Genealogy: form and function in medieval historical narrative’, in: History and theory 22 (1983), 43-53.

Spierings, C.N., De waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Leiden 1998.

St. John Hope, W., The history of the London charterhouse. London etc. 1925.

Stiegler, M.A., Dispensation.Dispensationswesen und Dispensationsrecht im Kirchenrecht. Mainz 1901.

Stoett, F.A., Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. 4de dr. Zutphen 1923-1925.

Stratford, J., Richard II and the English Royal Treasure. Woodbridge etc. 2012.

Strickland, M. & R. Hardy, The great warbow. From Hastings to the Mary Rose. Stroud 2005.

Sumption, J., Pilgrimage, an image of mediaeval religion. Londen 1975.

Sumption, J., The Hundred Years war. Dl. IV: Cursed kings. Philadelphia 2015.

T

Teixera de Mattos, L.F., Dewaterkeeringen,waterschappenenpoldersvanZuid-Holland.Dl.4,1.Dewaarden(vervolg).Afd.2. HetlandtusschenLekenMerwede.Onderafd.1 en 2.Overzicht: Dewaterkeeringen.’s-Gravenhage 1933.

Tellenbach, G. (ed.), Repertorium Germanicum: Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation. Band 2/2. Berlijn 1933.

Thomas, K., Religion and the decline of magic. Studies in popular beliefs in sixteenth- and seventeenth-century England. 4de dr. Harmondsworth 1991.

Thompson, E.W., The carthusian order in England. London 1930.

Tilmans, K., ‘De Kattendijke-kroniek, een uniek kopij-manuscript uit Haarlem’, in: J. Hermans & K. van der Hoek (ed.), Boeken in de late Middeleeuwen. Verslag van de Groningse Codicologendagen 1992. Groningen 1994, 183-200.

Tilmans, K., ‘Koningen in de Kattendijke-kroniek’, in: R.E.V. Stuip & C. Vellekoop (ed.), Koningen in kronieken. Hilversum 1998, 181-205.

Timmermans, F., ‘Fouilles et archéologie du bâti de la chartreuse de Zelem. Premiers résultats’, in: Analecta Cartusiana 2008, 139-157.

Timmermans, F., ‘De van Abcoudes, de van Brederodes en de Kartuizers’, in: Eigen Schoon en De Brabander 94 (2011), 529-539.

Tinbergen, D.C., Des Coninx Summe. Leiden 1907.

Toepfer, M., Die Konversen der Zisterzienser. Untersuchungen über ihren Beitrag zur mittelalterlichen Blüte des Ordens. Berlin 1983.

Top, R.J., ‘De bouwgeschiedenis van kasteel Duurstede’, in: M.A. van der Eerden-Vonk e.a. (ed.), Wijk bij Duurstede 700 jaar stad. Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis. Hilversum 2000, 137-164.

Tourneur, V., ‘Jean de Brederode et l’atelier monétaire brabançon de Waelwijck (1400)’, in: Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie 81 (1929), 17-23.

Tromp, H.M.J., ‘Drente tussen twist en vrede’, in: Drentse historische studiën 1 (1979), 7-86.

Tromp, H.M.J., ‘Drenthe, Coevorden en de bisschop, 1150-1395’, in: J. Heringa e.a. (ed.), Geschiedenis van Drenthe. Meppel 1985, 171-196.

Turner, V. & E. Turner, Image and pilgrimage in Christian culture. Anthropological perspectives. New York 1978.

Tuyl, W. van, Het ambacht Zwammerdam. Een bijdrage tot de geschiedenis van zijn vorming en zijn bestuur. Hilversum 1998.

V

Vale, M., The princely court. Medieval courts and culture in North-West Europe 1270-1380. Oxford 2001.

Vale, M., The ancient enemy. England, France and Europe from the Angevins to the Tudors 1154-1558. London etc. 2007.

Vale, M., Henry V. The conscience of a king. New Haven 2016.

Vauchez, A., The laity in the Middle Ages. Religious beliefs and devotional practices. Ed. and intr. by D.E. Bornstein, transl. by M.J. Schneider. Notre Dame 1993.

Veenstra, J.R., Magic and divination at the courts of Burgundy and France.Text and context of Laurens Pignon’s Contre les devineurs (1411). Leiden etc. 1997.

Veldhuizen, M., De ongetemde tong. Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550). Z.pl. 2013.

Venetien, J. van, Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen. Amsterdam 1968.

Verbij, J., ‘Het beeld van de Friezen in de Hollandse geschiedschrijving van de vijftiende eeuw’, in: Ph.J. Breuker & A. Janse (ed.), Negen eeuwen Friesland-Holland: geschiedenis van een haat-liefdeverhouding. Zutphen 1997, 109-119.

Verhoef, H.A., De Graven van Blois, heren van Schoonhoven en Gouda. Dagelijks leven aan het hof opgetekend uit de middeleeuwse jaarrekeningen. Schoonhoven 2016.

Verhoog, Jan. H., Onvoltooide Roem. De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen. Geschiedenis van een riddergeslacht 1203-1473. Bergen 1997.

Verwijs, E., De oorlogen van Hertog Albrecht van Beieren met de Friezen in de laatste jaren der XIVe eeuw. Utrecht 1869.

Vlist, E. van der, Cronesteyn: van broekland tot polderpark. Leiden 2004.

Vrancken, J., ‘Het oude Zelem’, artikelenreeks in: Eigen Schoon en De Brabander 45 (1962), 46 (1963), 47 (1964), 48 (1965), 49 (1966), 50 (1967).

Vreese, W. de, Over handschriftenkunde. Tien codicologische studiën. Zwolle 1962.

W

Waale, M.J., De Arkelse oorlog 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse. Hilversum 1990.

Wallace, D. (ed.), Europe, a literary history. Vol. II. New York 2016.

Waller Zeper, S.A., Jan van Henegouwen, Heer van Beaumont. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der veertiende eeuw.’s-Gravenhage 1914.

Waugh, T., ‘Sir John Oldcastle’, in: The English historical review 20 (1905), 434-56.

Wehrli, M., ‘Gibt es eine deutsche Literaturgeschichte?’, in: Jahrbuch für internationale Germanistik 2 (1970), afl. 2, 13-24.

Weijert-Gutman, R.P.G. de, Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580). Z.pl. 2015.

Weiler, A.G., Heinrich von Gorkum († 1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters. Hilversum etc. 1962.

White-Le Goff, M., Changer le monde. Réécritures d’une légende: le Purgatoire de saint Patrick. Paris 2006.

Wiel, C. van de, ‘Kartuizerdocumenten van 1335 tot 1796’, in: Ons geestelijk erf 58 (1984), 374-387.

Willems, J.F., Rijmkroniek van Jan van Heelu betreffende de slag van Woeringen van het jaar 1288. Brussel 1836.

Winnlen, J.C., Schönensteinbach. Une communauté réligieuse feminine 1138-1792. Contribution à l’étude de l’Alsace monastique. Altkirch 1993.

Witkamp, P.H., Geschiedenis der zeventien Nederlanden. 2 dln. Amsterdam 1873-1880.

Wolf, N.H., ‘De Leidsche studentenfeesten’, in: Boon’s magazijn 1900, 273-285.

Wolfs, S.P., Studies over Noordnederlandse dominicanen in de middeleeuwen. Assen 1973.

Wolfs, S.P., ‘De Utrechtse wijbisschop Hubertus Schenck O.P., geestverwant van Geert Grote en de eerste jaren van het Dominicanessen-klooster in Wijk bij Duurstede’, in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 27 (1985), 88-103.

Wolfs, S.P., Middeleeuwse dominicanessenkloosters in Nederland. Assen 1988.

Wolleswinkel, E.J., ‘Uit de collecties van de Hoge Raad van Adel. De dagboeken van de genealoog Pieter van Brederode van Wieringen (1631-1697)’, in: De Nederlandsche Leeuw 123 (2006), afl. 6, 338-344.

Wright, T., St. Patrick’s purgatory; an essay on the legends of purgatory, hell, and paradise, current during the Middle Ages. London 1844.

Wyck, H.W.M. van der, De kasteeltekeningen van Roelant Roghman. Dl. I. Alphen aan den Rijn 1989.

Z

Zadnikar, M. (ed.), Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche. Köln 1983.

Zaleski, C.G., ‘St. Patrick’s purgatory: pilgrimage motifs in a medieval otherworld vision’, in: Journal of the history of ideas 46 (1985), 467-485.

Zaleski, C., Otherworld journeys. Accounts of near-death experience in medieval and modern times. New York etc. 1987.